Град Скопје секогаш се стреми да обезбеди што е можно поголемо задоволство кај граѓаните од услугите кои ги нуди. За таа цел, многу ни е важно Вашето мислење за да продолжиме редовно да ги подобруваме услугите, особено за да го оцениме влијанието на реформите и да идентификуваме области кои бараат понатамошни активности.

Доколку сте користеле услуга од Град Скопје во последните 6 месеци, Ве замолуваме да одвоите 5 минути од Вашето драгоцено време и да нè информирате за вашето задоволство од добиените услуги.

Контакт лица за техничка поддршка во однос на прашалникот:

Александар Лазовски
078/434-236

Николчо Гошев
071/335-141