јули, 2019

31јул19:3021:30Женски простори на Перцепции // Female Spaces at Perceptions

Повеќе

Опис

(ENG Below)
МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ
Перформативна дискусија: Женски простори
Лана Здравковиќ, Место женск, Љубљана
Јана Коцевска и Кристина Леловац, Тиииит! Инк. – Скопје
Кумјана Новакова, МСУ – Скопје

Женски простори е отворена дискусија и перформативен простор на вмрежување во рамките на програмата на изложбата Родови перцепции, во потрага по нови и иновативни формати за вклучување на жените во уметноста во различни контексти, кои работат на искоренувањете на родовиот диспаритет во современата уметност.

Место женск, Љубљана
Место женск е платформа која продуцира и претставува современа, иновативна, критична, храбра и радикална уметност.
Место женск ги претставува и промовира локалните и меѓународните уметнички, теоретичарки, културни работнички.
Место женск ја изложува општествената реалност во која се продуцира уметноста и во која уметничките живеат / работат.
Место женск го привлекува вниманието на дискриминацијата во уметноста и културата.
Место женск има за цел да ги подобри условите за жените во уметноста и културата.
Место женск го негува трансдисциплинарниот и интерсексуалниот пристап.
Место женск не ги прифаќа стереотипите, дисциплинирајќи ја уметноста или одвојувањето на практиката и теоријата.
Место женск охрабрува социјална рефлексија, свест, солидарност и прифаќање на различноста.

Тиииит! Инк.
Основните сфери на интерес и дејствување на Тиииит! Инк. се женските права, женската интелектуална и креативна продукција, активното учество во промоцијата и развојот на независната културна сцена и граѓанскиот активизам во Македонија и регионот. Тиииит! Инк. ги реализира и унапредува своите активности во овие сфери преку поттикнување и афирмирање на различноста, истражувањата, неформалното обрзование и промоција преку креативна размена и соработка на актерите од овие области на дејствување. Од самиот почеток на своето постоење, Тииит! Инк. реализира активности кои во својот фокус ја имаат активната женска сфера, нејзината поддршка и промоција.

* * * ENG * * *

MUSEUM OF CONTEMPORARY ARTS – SKOPJE
Performative discussion: Female Spaces
Lana Zdravković, City of Women, Ljubljana
Jana Kocevska & Kristina Lelovac, Tiiiit! Inc. – Skopje
Kumjana Novakova, MoCA – Skopje

Female Spaces is an open discussion and networking space in formation within the programme of the exhibition Perceptions Engendered, looking at new and innovative formats for inclusion of women in arts in different contexts, working so to contribute to the eradication of gender disparity in the contemporary art world.

About City of Women
City of Women is a platform that produces and presents contemporary, innovative, premium, critical, bold and radical art.
City of Women presents and promotes local and international artists, theoreticians, cultural workers.
City of Women exposes the social reality in which art is produced and in which the artists live/work.
City of Women draws attention to discrimination in art and culture.
City of Women aims to improve conditions for women in the arts and culture.
City of Women nourishes transdisciplinary and intersectional approach.
City of Women does not accept stereotypes, disciplining the art or separation of practice and theory.
City of Women encourages to social reflection, awareness, solidarity and acceptance of diversity.

About Tiiiit! Inc.
Tiiiit! Inc. conducts activities to actively engage and support the women rights activists and independent artists in advocating improvement of the women’s rights in our society. We try to enable women to express their work and opinions to the wider public (and to the governmental bodies) by creating a non-exclusive space for constructive debate, creative exchange and networking opportunities. We work on promotion of all spectra of women’s realities, urban, young, and marginalized, such as sex workers, lesbians, bisexual and transgender, ethnic and religious minorities and many other who cannot express themselves as part of the mainstream culture.

Време

(среда) 19:30 - 21:30

Локација

Музеј на Современа Уметност

Ул. Самоилова, Скопје

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

X