Skip links

Решение 11

Изработил: Ангел Костески


Date:
јуни 3, 2020

инспирација

инспирација 1
инспирација 2

Концепт за паркинг

Интегрално за дизајнот е додатната функционалност на овој реквизит  како место за почивка на возачите како и на останатите посетители на оваа локација.

Избор на материјали

Материјалите се одбрани поради минималичкиот изглед како и од експлотационен карактер на овој тип на урбана опрема.

Компоненти и врски

Држач

Држачот овозможува контакт во повеќе точки со велосипедот и акомодира голем перцентил од безбедносни решенија.

Осветлување

Во дизајнот е предвидено осветлувањето како естетски ефект како и за осветлување на непосредната околина околу паркинг локацијата.

  • Светлина која ќе помогне со видливоста во ноќните часови за корисникот кој сака да ја острани безбедносната брава.

3D визуализација на финалниот концепт

Сакате да дознаете повеќе? Проверете ги долните линкови!
Целосно решение
Целосна презентација
Видео од настанот